Galaxi Reklams kvalitetspolicy

För Galaxi Reklam utgör kvalitet en av de viktigaste grundpelarna i våra leveranser.
Vi arbetar alltid för att vår verksamhet och våra leveranser ska vara av högsta möjliga kvalitet för att få nöjda kunder och långsiktiga kundrelationer.
Genom vårt kvalitetsledningssystem och kvalitetsarbete säkerställs att vi arbetar strukturerat med fokus på ständiga förbättringar och ska säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och andra regelverk.